අලුත්ම තොරතුරු
ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාර‍යේ කාලීන තොරතුරු
අප හා සම්බන්ධ වන්න.
ග්‍රාමශක්ති හා අත්වැල් බැදගැනීම සඳහා
අපගේ හවුල්කාර සමාගම්
ග්‍රාමශක්ති ජන​තා ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ ප්‍රමුඛ ව්‍යවසායකයි​න්

තොරතුරු බිඳක් කෙටියෙන්

ග්‍රාමශක්ති ව්‍යාපාරය ය නු

ග්‍රාමශක්ති ව්‍යාපාරය යනු කුමක්ද ?

ගරු ජනාධිපතිතුමන්, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සැබෑ නිදහස හා සමානාත්මතාව පිළිබඳ ප්‍රාර්ථනය යථාර්ථයක් කරනු පිණිස රටේ බහුතරයක් වන බල රහිත ජනතාව ආර්ථිකමය හා සමාජමය වශයෙන් බල ගන්වනු වස් 2017 වර්ෂය දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ වර්ෂය ලෙස නම් කරමින් ආරම්භ කළ ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය 2020 වන විට ප්‍රජා පාලිත ග්‍රාම නිලධාරි වසම් දහසක් ඇති කිරීම තුළින් එකී ග්‍රාමයන් තුළ ජීවත් වන ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් ද, වර්ධනය වන අවශ්‍යතාවයන් ද, පුද්ගලයන් ලෙස ද, සාමුහිකව ද, අත්පත් කරගැනීම සඳහා ප්‍රජාවට තොරතුරු, තීරණ ගැනීමේ බලය සහ සම්පත් සම්පාදනය මඟින් දිළිඳුකමින් තොර ශ්‍රී ලාංකාවක් නිර්මාණය කිරීමට ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

351

Project

1547

Companies

2107

Members

3339

Partners

Join with Us

Our Events

August 25, 2018 - August 25, 2019

ජනපති පැල්මඩුල්ල, ගනේගම ජනතාවගේ සංවර්ධන ගැටලූ සොයා බලයි …

ග්‍රාමශක්ති නිෂ්පාදන ගම්මානයක්

June 13, 2018 - June 13, 2019

ජනපති තලවිල ග්‍රාමශක්ති නිෂ්පාදන ගම්මානයේ නිරික්ෂණ චාරිකාවක

ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

ග්‍රාමශක්ති වාර්ථා වැඩසටහ​න

ග්‍රාමශක්ති ව්‍යාපාරයේ පසුබිම

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් තිරසර සංවර්ධනය ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිළිබද එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය වෙත සහතික කල වැඩපිළිවෙලේ දිළිදුකම පිටුදැකීමට මුල් තැනක් හිමිවෙයි. ඒ වෙනුවෙන් බිහිවූ ජනතා පවුර, ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය පිළිබද මූලික හැදින්වීම මේ විඩියෝ පටයෙන් විමසා බලන්න.

Our Most Trusted Supporting partners

Working to save World